عليرضا عاليشاهي
عليرضا عاليشاهي

عليرضا عاليشاهي

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: Alishahi(at) gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 20677
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان